מדיניות הפרטיות

עודכן לאחרונה במרץ 2022

1.  מבוא

 

1.1.  אנו בטליאז בע"מ (ח.פ. 514808534 מרח' קויפמן יחזקאל 2, תל אביב ("החברה") מכבדים את פרטיותם של המשתמשים באתר ומחויבים להגן עליה, ולכן רואים חשיבות רבה במסמך מדיניות פרטיות זה (כפי וככל שיעודכן מעת לעת), שמטרתו לפרט את האופן בו החברה אוספת מידע על ו/או אודות משתמשים באתר, כיצד ולאיזה מטרות החברה אוספת מידע כאמור ולמי היא מעבירה אותו (להלן: "מדיניות הפרטיות").

 

1.2.  בעת השימוש שלך באתר לצרכים שונים (לרבות, לצורך יצירת הקשר איתנו קבלת השירותים), אתה עשוי להידרש למסור לחברה מידע אישי מסוגים שונים, ואנו אוספים מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר ו/או במסגרת קבלת השירותים המוצעים באתר. חלק מהמידע שנמסר ונאסף הינו מידע אישי, וחלקו אנונימי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע אנונימי.

 

1.3.  בטרם השימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע אישי באתר לכל צורך שהוא, אנא וודא שקראת את מדיניות הפרטיות בעיון וכי אתה מבין אותה. עצם שימושך באתר ו/או בשירותים ייחשב להסכמה מפורשת ומדעת מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנכללים במדיניות הפרטיות, ובכלל זה לסוג המידע המעובד, אופן עיבודו ושמירתו, העברתו לצדדי ג' ולכל שימוש אחר כמפורט במדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, אל תמסור מידע כלשהוא להחברה באמצעות האתר ו/או במסגרת שירותי האתר.

 

1.4.  מדיניות הפרטיות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחס באופן שווה לשני המינים כאחד.

 

2.  הגדרות

 

2.1.  "החוק" – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 

2.2.  "מידע" – משמעו מידע אישי ומידע אנונימי, ביחד או לחוד.

 

2.3.  "מידע אישי" – כל נתון או מידע שתמסור לחברה כמטופל באמצעות האתר ו/או במסגרת השירותים, או שהחברה תאסוף באמצעות אמצעים טכנולוגיים אודות השימוש שלך באתר, אשר מזהה או מאפשר לזהות אותך באופן אישי (כדוגמת שמך, כתובת דוא"ל שלך, מספר הטלפון שלך, מידע רפואי, כתובת IP, וכו'), וכן "מידע ו/או מידע רגיש" כהגדרתם בחוק.

 

2.4.  "מידע אנונימי" – משמעו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה או מאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי, אשר מקושר למכשיר הקצה בו המשתמש עושה שימוש באתר או על אופן השימוש באתר (כגון אופן השימוש באתר, סוג הדפדפן של המשתמש, התאריך והשעה בו נכנס המשתמש לאתר וכו').

 

2.5.  "אתה" או "משתמש"; "האתר" ; "השירותים", "רופא", "מטופל", "המוצר" – כהגדרת מונחים אלה בתנאי השימוש, הזמינים לצפייה בכתובת https://healthymind.co.il/terms.

 

3.  הסכמה

בהתאם לחוק, הינך מאשר כי ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכל האמור להלן:

3.1.  המידע האישי שנמסר על ידך לחברה כמטופל באתר נמסר בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע האישי לחברה. ואולם, אתה מבין ומסכים כי מבלי למסור את פרטיך הנ"ל, כולם או חלקם, יתכן כי לא תוכל להשלים את פנייתך לחברה באמצעות האתר (לרבות לצורך קבלת השירותים ו/או ביצוע פעולות כלשהן באתר).

 

3.2.  המידע האישי שתמסור לחברה ישמר במאגר/י המידע של החברה, והחברה תעשה בו שימוש לצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו, והכל בין בעצמה ו/או באמצעות צדדי ג' מטעמה (ובכלל זה תהא רשאית להעביר אותו לצדדי ג' הפועלים מטעמה, המצויים מחוץ לישראל) לצרכים ולמטרות המפורטים בסעיף ‏5 להלן, הכל בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

 

3.3.  המידע האישי שתמסור לחברה הינו שלך, והוא מלא, שלם ומדויק.

 

 

4.  איסוף מידע אישי

במסגרת השימוש באתר ו/או קבלת השירותים ו/או ההתקשרות עם החברה, לפי העניין, אתה עשוי להידרש למסור לחברה מידע אישי, והחברה עשויה לאסוף מידע אישי עליך או אודותיך באמצעים טכנולוגיים שונים, כמפורט בסעיף ‏8 להלן.

בפרק זה, יפורטו סוגי המידע האישי שייאסף בהתאם לאמור לעיל, כאשר מובהר כי האמור בפרק זה יחול על מידע אישי שלך בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בפנייתך לחברה לצורך יצירת קשר ו/או קבלת השירותים, אינך רשאי למסור מידע אישי או כל נתון אחר של ו/או על צד שלישי כלשהוא, וכל מידע אישי וכיוצ"ב נתונים שתמסור לחברה לצורך קבלת שירותי החברה הינו שלך, ושלך בלבד.

4.1.  מידע אישי שאתה מוסר על עצמך לחברה.

 

4.1.1.  לצורך יצירת הקשר איתנו דרך האתר (לכל מטרה שהיא) עליך למסור באתר את סוגי המידע האישי הבאים (כפי וככל שיעודכנו מעת לעת): פרטי קשר (שם פרטי ושם משפחה, טלפון, כתובת דוא"ל);

 

4.1.2.  לצורך קבלת השירותים וכתנאי לקבלתם, אתה עשוי להידרש למסור לחברה מידע אישי נוסף בין באמצעות האתר ובין בדרך אחרת (לרבות באמצעות שאלונים ו/או כתבי הסכמה לקבלת שירות שימצאו באתר ו/או יועברו אליך ע"י החברה. מידע אישי כאמור עשוי לכלול מידע רפואי ו/או פרה-רפואי שלך (כדוגמת היסטוריה רפואית וטיפולית, תרופות שאתה נוטל או נטלת, מצבך הנפשי, חברות בקופ"ח וכיוצ"ב מידע שיידרש במסגרת שאלוני הערכה רפואית שימסרו לך וימולאו על ידך באופן עצמאי ו/או יחד עם נציג מוסמך מטעם החברה), מספר ת.ז., מידע דמוגרפי, פרטי כרטיס אשראי לצורכי תשלום וכו'.

4.2.  איסוף מידע אישי ע"י החברה

4.2.1  לצורך איסוף מידע אישי של משתמש, החברה עשויה לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים אשר סוגם עשוי להשתנות בהתאם לסוג המשתמש והפלטפורמה שבאמצעותה יצרת קשר עם החברה (דהיינו – אם אתה עושה שימוש בשירות ממחשב, מכשיר סלולרי או טלפון נייח), ובהתאם לסוג השירותים שהחברה מספקת לך. בכפוף לאמור, החברה עשויה לאסוף את כתובת ה IP של מכשיר הקצה ממנו אתה גולש. כמו כן, החברה עשויה להקליט שיחות טלפוניות שלך אל מוקד שירות הלקוחות של החברה.

5.  שימוש במידע אישי ע"י החברה

בהתאם לחוק, ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכך שהחברה מקבלת ואוספת המידע האישי אודותיך למטרות ולשימושים הבאים (כפי וככל שעשויים להתעדכן מעת לעת):

(א) יצירת הקשר איתך במענה לפנייתך אלינו באמצעות האתר; (ב) אספקת השירותים – ככל שפנית אלינו לצורך קבלתם. בכלל זה, המידע האישי שתמסור לחברה במסגרת השירותים (לרבות באמצעות מילוי שאלוני הערכה רפואית) ישמשו את החברה לצורך הערכה ראשונית והעברתם לרופאים, על מנת לאפשר להם לתת לך יעוץ רפואי באשר לטיפול המומלץ עבורך, ולצורך תיאום פגישה/ות המשך עם מטפלים בתחום בריאות הנפש, אם וככל שנדרש; (ג) שירות לקוחות, ובכלל זה משלוח הודעות שירות ו/או אדמיניסטרטיביות, קבלת פידבק על השימוש באתר ו/או השירותים, בקרה על אופן מתן השירותים, וכן לשם מחקר ושיפור האתר, השירות, והמוצר. במסגרת זו, החברה תהא רשאית ליצור עימך קשר במצב בו נתקלת בקשיים כלשהם במסגרת השימוש בשירותים; (ד) גבית תשלום ממך בגין השירותים שרכשת מהחברה (ה) משלוח פניות בדיוור ישיר; (ו) משלוח דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1980, בכפוף להסכמתך; (ז) העברת מידע לצדדי ג' (כדוגמת רופאים, ספקי מחשוב ענן, קבלני משנה, ספקי סליקה, יועצים וכיוצ"ב נותני שירותים) שפועלים מטעמה של החברה על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר ו/או לספק את השירותים (ח) העברת מידע במסגרת הליכים שונים שהחברה נמצאת בהם (כדוגמת מיזוג, רה-ארגון, פירוק וכו'); (ט) העברה לרשויות מוסמכות ו/או עפ"י צו בית משפט ו/או כפי שנדרש עפ"י דין; (ט) לצורך אכיפת תנאי השימוש, תנאי מדיניות פרטיות זו, ולצורך ציות לדיני הפרטיות החלים על החברה.

6.  העברת מידע לצדדי ג'

 

6.1.  חלק מהשירותים מבוצעים בפועל ע"י צדדי ג', המשמשים כקבלני משנה של החברה הפועלים מטעם החברה. לכן, השימוש באתר ו/או בשירותים (ובכלל זה אלה המוצעים באתר) יגרום או עשוי לגרום להעברת מידע מסוים לספקי השירותים הרלבנטיים, הכל בהתאם למטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו. בכלל זה:

 

6.1.1.  החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי לספקי מחשוב ענן (שעשויים להימצא מחוץ לגבולות ישראל) לצרכי אחסון ו/או גיבוי הנתונים ככל שהחברה תבחר לקבל שירותים מסוג זה.

 

6.1.2.  החברה תהא רשאית לאפשר גישה למערכות מידע הכוללות מידע אישי לספקי תוכנה למיניהם לצרכי תחזוקה ותיקון תקלות באתר ו/או במערכות המידע בהן שמור המידע. כמו כן, החברה תהא רשאית להעביר ו/או לאפשר גישה למידע האישי לספקים שונים המספקים לחברה שירותים בקשר עם השירותים נשוא מדיניות פרטיות זו, לרבות יועצים, בתי תוכנה שונים המספקים לחברה שירותי תפעול, משלוח הודעות וכו'.

 

6.1.3.  כחלק מתכולת השירותים, החברה תעביר מידע אישי שלך לרופאים (כהגדרתם בתנאי השימוש הניתנים לצפיה בhttps://healthymind.co.il/terms -, על מנת שאלה יספקו לך את הטיפול ו/או היעוץ הרפואי שלשמו פנית לחברה.

 

6.1.4.  החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי לרשויות מוסמכות ו/או עפ"י צו בית משפט ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על זכויות החברה ונכסיה ו/או ככל שמסירת מידע כאמור מחויבת עפ"י כל דין.

 

6.1.5.  החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי במסגרת הליכי מיזוג, רה-ארגון, מכירת נכסים, פירוק, רכישת פעילות ו/או פעולות דומות.

 

6.1.6.  מבלי לגרוע מכל האמור, החברה תהא רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדי ג' כמפורט בסעיף ‏8.4 להלן, ללא מגבלה. מאחר ומדובר במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, ועל כן, אתה פוטר את החברה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך.

 

6.2.  העברת מידע לחו"ל: ידוע לך שמידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לישראל, לרבות למדינות המעניקות הגנה פחותה יותר לפרטיות מאשר ההגנה המוענקת על פי דיני מדינת ישראל, לצרכים ולמטרות שתוארו לעיל. בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים אתה נותן הסכמתך מדעת לכך, ומוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בשל כך.

 

6.3.  החברה מתחייבת כי העברת מידע אישי שלך לצדדים שלישיים תהיה מוגבלת אך ורק למטרות המנויות במדיניות זו ורק בהיקף ובמידה הנדרשים לפי שיקול דעתה של החברה. החברה תנקוט מאמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובת סודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין.

7.  מסירת מידע אישי על ידך לרופאים

ידוע לך כי במסגרת ו/או לצורך קבלת השירותים מהרופא, אתה עשוי להידרש למסור לרופא, ישירות, מידע אישי נוסף זולת המידע שמסרת לחברה. מובהר בזאת כי החברה אינה צד להליך רפואי ו/או טיפולי שלך מול הרופא, וכל מידע שתמסור לרופא באופן ישיר הינו ביחסים בינך לבין הרופא בלבד. החברה אינה יודעת איזה מידע אישי תידרש למסור לרופא ואיזה שימוש יעשה בו על ידו, ואינה נושאת בכל אחריות משפטית או אחרת בקשר לכך. כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתהיה לך בקשר למסירת מידע אישי ישירות לרופא במסגרת הטיפול ו/או הייעוץ הרפואי שיינתן לך על ידו – עליך להפנות לרופא בלבד.

8.  משלוח דברי פרסומת

ככל שסימנת באתר כי הנך מסכים לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומיים או שיווקיים של החברה, הרי שהינך מסכים בזאת כי החברה תשלח אליך מעת לעת חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות החברה ו/או שירותיה באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, SMS, פקס, מע' חיוג אוטומטית והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך לקבלת דברי פרסומת בכל עת באמצעות משלוח בקשה לכתובת [email protected], החברה תפעל להסרתך מרשימת דיוור זו.

 

9.  איסוף מידע אנונימי

 

9.1.  כאשר אתה עושה שימוש באתר, בין היתר לצורך קבלת השירותים, החברה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך שימוש זה, שהינו מידע אנונימי, היינו – שאינו מזהה אותך באופן אישי ואינו ניתן לשיוך אליך.

 

9.2.  המידע האנונימי הנשלח אלינו עשוי לכלול, בין היתר: נתונים על הדפים בהם משתמשים ביקרו, סוג מכשיר, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתר וממנו, כתובת URL ממנה הגולש הגיע לאתר וכו'.

 

9.3.  החברה מנתחת ועושה שימוש בעצמה או באמצעות מי מטעמה במידע אנונימי למטרות המפורטות בסעיף ‏5 לעיל (כפי וככל רלבנטי), וכן למטרות שלהלן (כפי וככל שישתנו מעת לעת): (א) הערכת האופן שבו המשתמשים משתמשים באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר לצורך ניהול, שיפור וקידום האתר ושירותי האתר; (ב) תיקון תקלות; (ג) שיפור חווית השימוש באתר; (ד) ניתוחים סטטיסטיים, מחקר ופילוח דפוסי גלישה באתר ו/או דפוסי שימוש בשירותי האתר; (ה) כל מטרה חוקית אחרת כפי שנמצא לנכון.

 

9.4.  החברה תהיה רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדי ג' הפועלים מטעמה לצורך מימוש המטרות דלעיל, ולכל מטרה חוקית אחרת כפי שתמצא לנכון. מאחר ומדובר במידע שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי, המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

10.  כלים טכנולוגיים לאיסוף מידע

החברה עושה שימוש בכלים טכנולוגיים מקובלים לצורך איסוף מידע אישי ומידע אנונימי, כדוגמת Google Analytics, Google Ads, Facebook Analytics, Vcita, Hubspot וזאת לצורך (א) הערכת האופן שבו המשתמשים משתמשים באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר לצורך ניהול, שיפור וקידום האתר ושירותי האתר; (ב) תיקון תקלות; (ג) שיפור חווית השימוש באתר; (ד) ניתוחים סטטיסטיים, מחקר ופילוח דפוסי גלישה באתר ו/או דפוסי שימוש בשירותי האתר; (ה) ניהול המבקרים והלקוחות באתר ויצירת הקשר שלהם עם החברה. מדיניות השימוש ב- cookies שלנו ניתנת לצפייה כאן: https://healthymind.co.il/cookie-policy.

11.  אבטחת מידע

 

11.1.  החברה משתמשת בטכנולוגיות אבטחת מידע מקובלות באתר, ותעשה מאמץ סביר על מנת להבטיח כי האתר ושירותיו יהיו חופשיים ונקיים מוירוסים, תולעים או סוסים טרויאניים. החברה תפעיל ותיישם נהלים מקובלים בשוק לאבטחת המידע האישי שלך האגור באתר מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, ידוע לך, למרות האמור לעיל, שאין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס למידע שתמסור באתר (בין אם נשמר בפועל במערכות המידע של החברה ובין אם נשמר ומאוחסן אצל ספק/י ענן).

 

11.2.  לפיכך, באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש באתר (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, החלפת סיסמאות וכו'), על מנת להגן על מידע אישי שלך.

12.  שמירת מידע, זכות העיון, תיקון ומחיקת מידע

 

12.1.  ככלל, מידע אישי שלך או אודותיך ישמר במאגר/י המידע של החברה לפרק הזמן הדרוש לחברה לצורך מענה לפניית המשתמש או מתן השירותים הרלבנטיים למשתמש, לפי העניין, וכל עוד יש לחברה צורך לגיטימי ו/או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו עפ"י כל דין. מידע אנונימי יישמר במערכות המידע של החברה ללא הגבלת זמן (כל עוד הדבר אינו אסור עפ"י כל דין).

 

12.2.  הנך זכאי לעיין במידע האישי המוחזק אודותיך במאגר/י המידע של החברה, ככל שנשמר, לבקש לתקן את המידע או מחיקתו, באמצעות משלוח פניה לחברה בדוא"ל ,[email protected] אנחנו נפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עלינו עפ"י החוק. ואולם, מידע אישי הדרוש לחברה לצורך המשך ניהול עסקיה ו/או הדרוש לצורך מטרה לגיטימית כדוגמת התגוננות מפני תביעות (והכל, ככל שדרוש) ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.

 

13.  שונות

13.1.  מדיניות החברה בקשר לקטינים. האתר והשירותים מיועדים לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה, והסכמתו המפורשת לתנאי מדיניות פרטיות זו.

 

13.2.  עדכון מדיניות הפרטיות. אנו עשויים לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הינו הנוסח העדכני שמוצג באתר (תוכל לראות את תאריך העדכון האחרון בראש מסמך מדיניות הפרטיות), ואתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה. אם נערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה באתר. אנא חזור ועיין במדיניות הפרטיות מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת, של מדיניות פרטיות זו.

 

13.3.  צור קשר. הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במדיניות הפרטיות ובכלל זה במימוש זכויותיך באמצעות פניה אלינו בדוא"ל ,[email protected] ואנו נעשה כל מאמץ לחזור אליך בקשר לפנייתך בהקדם האפשרי.

צרו קשר

לשאלות נוספות או תיאום פגישה
במקרה חירום התקשרו 101 או גשו לבית החולים הקרוב