תנאי שימוש

עודכן לאחרונה בפברואר 2022

 

ברוכים הבאים לאתר "Healthy Mind" (להלן: "האתר") המופעל על ידי טליאז בע"מ (להלן: "טליאז").

לפני השימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא בקשר עם האתר ו/או השירותים (כפי שיפורטו להלן או באתר), אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון, שכן בכניסתך לאתר ו/או בשימושך בו ו/או בשירותים, הינך מקבל על עצמך את תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות המופיעה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה (להלן ביחד: "התנאים" ו/או "תנאי השימוש"). התנאים יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין טליאז בכל הקשור לאתר ולשימוש שלך בו, ובעצם השימוש שלך באתר הינך מאשר שקראת, הבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים להיות כפוף להם. אל תשתמש באתר ו/או תרכוש את השירותים אם אינך מסכים לתנאים. לכן, אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אל תגלוש ו/או תשתמש באתר ו/או תצרוך את השירותים בכל דרך שהיא.

במסגרת תנאי השימוש, למונחים הבאים יהיו המשמעויות להלן:

"אתה", "הינך", או "בינך" כל גולש ו/או משתמש באתר ו/או בחבילת השירותים ו/או במוצר (כהגדרתו להלן), לרבות ללא הגבלה מטופל או רופא.

"רופא", רופא שנותן שירותים במסגרת חבילת השירותים, לרבות ללא הגבלה, פסיכיאטר.

תנאי השימוש מתייחסים במידה שווה לשני המינים, ליחיד ולרבים, והשימוש בלשון זכר או בלשון יחיד או רבים הינה למטרות נוחות בלבד. הכותרות של תנאי השימוש מיועדות לצורך נוחות בלבד ואין לראות בהן חלק מהם או כמשפיעות על הפרשנות של הוראה כלשהי מהוראות תנאים אלה. תנאים אלה באים להסדיר את היחסים בקשר עם האתר והשירותים לבין המשתמשים באתר ו/או בשירותים, בין אם מי מהם אדם פרטי, חברה או כל ישות אחרת.

 

ככל שהינך במצב חירום רפואי (לרבות נפשי), התקשר מיד לרופא שלך או התקשר למוקד חירום 101. ייתכן שהשירותים אינם מתאימים לכל מצב רפואי.

  1. השירותים

1.1.    האתר מציע שירותים כחלק מחבילת טיפולים אותה ניתן לרכוש, בין היתר, באמצעות האתר, לרבות ללא הגבלה: (1) פגישה עם פסיכיאטר; (2) מפגש עם פסיכולוג או עובד סוציאלי; (3) בדיקת Predictix הכוללת שאלון ודו"ח בדיקה, תוך שימוש במערכת של טליאז המשמשת לעיבוד מידע אישי, קליני, דמוגרפי, גנטי ו/או התנהגותי לצורך המלצה על טיפול תרופתי נוגד דכאון ו/או חרדה (להלן: "המערכת"), אשר מהווה כלי עזר לרופא לצורך המלצתו על טיפול תרופתי נוגד דיכאון (להלן: "הבדיקה" ו/או "המוצר"); וכן (4) מפגשי המשך עבור מעקב וביקורת, והכל בהתאם לחבילת הטיפולים אשר תרכוש (להלן ביחד: "השירותים" או "חבילת השירותים").

 

1.2.   טליאז רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה מוקדמת, לשנות את אפשרות השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצר ו/או בכל חלק מהם ו/או לחסום את הגישה לאתר, באופן מלא או חלקי, בפניך ו/או לבטל באופן זמני מוצר ו/או שירותים מסויימים אשר פורסמו באתר. בנוסף, טליאז רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה, לשנות, לתקן ולבטל את הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות או כל חלק מהן, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הוראות חדשות אשר יחולו על השירותים והמוצר ו/או אופן השימוש באתר, לרבות מבנה האתר, ו/או הנראות ו/או העיצוב של האתר, היקף וזמינות השירותים המוצעים בו. מובהר בזאת כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יהיו בעלי תוקף מיידי. אנו ממליצים לך לעקוב אחר העדכונים בתנאי השימוש באמצעות, בין היתר, עיון בעמוד זה ובעמוד מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי טליאז ו/או האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שעלולות להתרחש במהלכם.

 

  1. שימוש באתר ובשירותים

 

2.1.    במסגרת השימוש באתר ולצורך קבלת השירותים, תתבקש למסור מספר פרטים אישיים שלך ו/או פרטי התקשרות. הפרטים האישיים כאמור עשויים לשמש את טליאז לצורך יצירת קשר עימך ו/או קבלת השירותים, בהתאם לדין ובנוסף כפי שמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות.  

 

2.2.   אינך רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי של האתר, ו/או תוכן כלשהו הנמצא בו ו/או הזמין באמצעותו, ללא הסכמתה המוקדמת בכתב של טליאז. 

  

2.3.    ההתקשרות עם טליאז, והשימוש במוצר, הינם בהתאם לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וטופס ההצטרפות לשירותים אשר יסופקו על ידי טליאז ו/או כל אדם מטעמה בנוגע למוצר ו/או לשירותים (להלן ביחד: "המסמכים הנוספים"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין תוכן האתר ו/או כל מסמך אחר המתפרסם באתר לבין תוכנם של המסמכים הנוספים, יגבר תוכנם של המסמכים הנוספים, למעט ביחס לפירוט השירותים, אשר יהא בהתאם לפירוט באתר.

 

2.4.    תשומת ליבך לכך שהשימוש באתר ובשירותים, לרבות כל המידע המופיע בו ו/או הזמין באמצעותו ו/או כל קישור לאתרי אינטרנט אחרים או לאתר אחר, כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, והינם מסופקים "כפי שהם", ללא כל אחריות ו/או מצג ו/או הצהרה, לרבות ללא הגבלה, באשר לאיכות, לאמינות, למידת הדיוק, למידת השלמות, לזמינות ו/או למאפיינים אחרים ביחס לשימוש בהם ו/או התאמתם למטרה מסוימת או לצורך מסוים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, טליאז אינה מתחייבת באופן כלשהו כי: (א) האתר ו/או השירותים ו/או המוצר יעמדו בדרישותיך או יפעלו ו/או יתקיימו ללא הפרעה, ברציפות, במועד, באופן מאובטח או ללא כל שגיאות או וירוסים (ככל שרלוונטי); (ב) שימושך באתר ו/או בשירותים הזמינים ו/או ככל שהינך רופא שימושך בדוח הבדיקה עבור המטופל יניב תוצאות כלשהן; ו-(ג) שימושך באתר ו/או בשירותים ו/או במוצר ו/או בדו"ח הבדיקה הינו חוקי בתחום שיפוט מסוים כלשהו. כמו-כן, השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בתוצריהם ו/או במוצר ו/או בדוח הבדיקה ובמידע הזמין באמצעותם אינו מהווה המלצה רפואית ו/או ייעוץ רפואי ו/או אבחון. השימוש כאמור הינו באחריותך הבלעדית, וטליאז לא תישא באחריות לכל נזק או הפסד, ישיר או תוצאתי, עקב השימוש במערכת ו/או באתר ו/או במידע הנמצא בו ו/או בקשר עם השירותים ו/או הסתמכות עליהם. טליאז לא תישא בחבות או באחריות בגין כל כשל של הרופא המטפל ו/או כל איש מקצוע אחר שנותן שירותים כחלק מחבילת השירותים. טליאז אינה ספקית שירותים רפואיים או ארגון רפואי, ואין ביכולתה ו/או במתן השירותים על ידיה כדי להעניק ייעוץ או אבחון רפואי או לעשות כל פעולה העולה כדי עיסוק ברפואה. ככל שהינך מתעניין ברכישת שירותים, שים לב כי עליך לפנות לקבלת ייעוץ מרופא בכל שאלה רפואית העשויה להיות לך, ולא להסתמך על שירותים שלא ניתנים על ידי רופא. מבלי לגרוע מהאמור, טליאז לא תישא בכל אחריות בקשר עם מתן שירותים על ידי כל איש מקצוע המספק שירותים כחלק מחבילת השירותים, לרבות ללא הגבלה כל רופא.

 

2.5.   הבדיקה. ככל שבדיקת Predictix מהווה חלק מחבילת הטיפולים אשר תרכוש, הרופא יקבל את דו"ח הבדיקה בהתבסס על הפרטים שלהלן אשר יאספו בקשר עם המוצר: שם פרטי, שם משפחה, פרטי קשר (אימייל, טלפון, עיר מגורים), תעודת זהות, תאריך לידה\גיל, מצב תעסוקתי, מצב משפחתי, קופת חולים, סיבת פניה ומצב נפשי לפי דיווח, אבחנות וטיפולים קודמים, היסטוריה רפואית וטיפולית. הרופא רשאי (אך לא חייב) לעשות שימוש בדו"ח הבדיקה, וכל המלצה של הרופא בקשר עם הטיפול בך תהא בהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי של הרופא והוא אינו חייב להיעזר בדו"ח הבדיקה כלל.

 

  1. ביטול עסקה

 

הינך רשאי לבטל את חבילת השירותים בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981 והתקנות מכוחו. תשומת ליבך כי על ביטול העסקה עשויים לחול דמי ביטול. לביטול העסקה אנא פנה אלינו בכתובת הדוא"ל: [email protected] וציין בנושא הפנייה "ביטול עסקה".

 

  1. הצהרות והתחייבויות

 

4.1. ככל שהינך הרופא, הינך מצהיר ומתחייב כדלקמן: (א) המטופל אישר לך לאסוף  פרטים כאמור בתנאים; כי הסמכת את טליאז לאסוף עבורך את הפרטים כאמור לצורך השימוש במערכת והפקת דו"ח הבדיקה, וכי דו"ח הבדיקה יועבר אליך בלבד. בנוסף הינך מאשר כי ערכת אבחון ובדיקה מקיפים ברמה גבוהה, וכי מתן ייעוץ ו/או הפקת מרשם לצורך תרופה נוגדת דכאון ו/או חרדה (ככל שתפיק מרשם כאמור) עבור המטופל, יתבסס על אבחון ובדיקה עצמאיים ויסודיים, מבלי להסתמך אך ורק על דו"ח הבדיקה; (ב) כי הסברת למטופל בפירוט את משמעות דו"ח הבדיקה ותוקפו בהתאם לתנאים וכי מסרת למטופל את ההסברים הנדרשים על פי חוק, והחתמת את המטופל על טופס הסכמה ככל שנדרש לפי הדין; ו-(ג) כי הינך מבין והסברת למטופל: (ג1) את יתר הוראות תנאים אלה וכי אתה, ואתה בלבד, תקבע את הטיפול התרופתי ההולם (והצורך בו ככל שקיים), תוך בחינת מכלול הנתונים הקליניים של המטופל; (ג2) את מגבלות הבדיקה (לרבות ללא הגבלה כמפורט בתנאים אלה); ו-(ג3) כי ייתכן שמידע מסויים אשר יתקבל בקשר עם הבדיקה יישמר ע"י טליאז לצורך תהליכי שיפור, בדיקות פנימיות ותיקוף ו/או לצורכי מחקר בקשר עם המוצר, וכי הדבר יתבצע רק לאחר שפרטים מזהים יוסרו, באופן שלא יאפשר זיהוי מחדש של המטופל. כמו כן, ייתכן כי מידע שאינו ניתן לזיהוי (אשר הוסרו ממנו הפרטים המאפשרים את זיהויו של המטופל) יועבר למאגרי נתונים המשמשים למטרות מחקר.

 

4.2. ככל שהינך המטופל, הינך מסכים, מצהיר ומתחייב כדלקמן: (א) אינך אחד מן הבאים: אישה הרה, קטין מתחת לגיל שמונה עשרה (18), אדם עבורו מונה אפוטרופוס, בלתי כשיר משפטית; (ב) הינך מודע למגבלות הבדיקה, לרבות העובדה כי: (ב1) הבדיקה מבוצעת במסגרת שירותים רפואיים מלאים, ואינה מיועדת לצורכי אבחון ו/או ייעוץ רפואי כלשהו ומהווה כלי עזר לרופא בלבד כאמור בתנאים אלה; (ב2) ייתכנו הטיות בבדיקה, העלולות לעוות את תוצאות דו"ח הבדיקה; (ב3) מבלי לגרוע מהיעדר כל מצג לגבי הדיוק ו/או הנכונות של דו"ח הבדיקה, התוצאות בדו"ח הבדיקה והשימוש בו תלויים בגורמים רבים אשר אינם באחריותה של טליאז, כגון ללא הגבלה: (ב3(1)) דיווח מלא ומדויק אודות מצבו הבריאותי של הנבדק; (ב3(2)) התשובות לשאלון, (ב3(3)) מחלות רקע נוספות ו-(ב3(4)) אירועי חיים; ו-(ב3(5)) הסתמכות הבדיקה על כלים הסתברותיים; (ב4) ביצוע הבדיקה אינו מבטיח כי השירותים יניבו את התוצאות הרצויות או האופטימליות עבור המטופל; (ג) תמסור לרופא ו/או מי מטעמו (לרבות מי שאוסף פרטים עבור הרופא בקשר עם הבדיקה) נתונים: על פי חוק וברשות, ושהינם נכונים, מדויקים ומלאים; (ד) ליטול על עצמך אחריות בלעדית ומלאה, לרבות בגין כל סיכון כתוצאה משימוש באתר ו/או במוצר ו/או בשירותים ו/או בתוצאות הבדיקה; (ה) הינך מסכים, הסכמה מדעת, לשימוש במידע אישי שמסרת, כהגדרתו במדיניות הפרטיות, למטרת מחקר בתחום בריאות הנפש; (ו) הינך מסכים כי מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) אשר יימסר לטליאז יישמר במאגר הנתונים הרשום של טליאז; ו-(ז) כי הרופא, והוא בלבד, הינו היחיד שיקבע את הטיפול הרפואי ההולם, תוך בחינת מכלול הנתונים הקליניים של המטופל. 

 

4.3. הינך (בין אם הינך המטופל או הרופא) מצהיר ומתחייב, כדלקמן: (א) הינך מודע לכך שאין בבדיקה ובדו"ח הבדיקה דבר כלשהו אשר הינו בגדר אבחון ו/או הצעה ו/או ייעוץ ו/או כל פעולה אחרת הנופלת בגדר עיסוק ברפואה; ו-(ב) לא תבצע, ולא תאפשר לאחרים לבצע, את הפעולות להלן: (ב1) לא תעניק שירותים או תקבלם, לפי העניין (לרבות בקשר עם דו"ח הבדיקה) תוך הפרת כל חוק, תקנה או כללים חלים, או מעבר למותר בהתאם לתנאים ולכל הסכם אחר בקשר עם השירותים; (ב2) עקיפה, שינוי, שיבוש או מניעת פעולתו של רכיב כלשהו (לרבות רכיבי אבטחה) באתר ו/או המידע באתר; (ב3) שימוש באתר ו/או במידע הנכלל בו, בכל אופן שהוא, במטרה להפר את פרטיותו לפגוע בכל דרך אחרת באחר; (ב4) הפרה, בכל דרך שהיא, של זכויות טליאז או כל צד שלישי אחר, לרבות זכויות קניין רוחני; (ב5) העתקה, פרסום, שכפול, שידור, הצגה פומבית, עיבוד, הינדוס חוזר, יצירת עבודות נגזרות, מכירה, העברה או השתתפות בהעברה, שינוי או הענקה לצד שלישי כל חלק מן האתר או מכל תוכן הקיים בו, דו"ח הבדיקה ו/או התכנים הזמינים באמצעות כל אחד מהם; (ב6) ניצול האתר באופן כלשהו למעט למטרה לשמו נועד; (ב7) התחזות לטליאז, לכל משתמש אחר או לצד שלישי; (ב8) פגיעה בפעולת האתר בכל אופן; (ב9) הסרה, מחיקה, שינוי או הסתרה של הודעות בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או קניין רוחני אחר ו/או זכויות קניין רוחני המוצגות באתר ו/או בדוח הבדיקה; (ב10) שימוש באתר באופן העלול לגרום לנזק, להרס, להשתלטות, להשבתה, לעומס יתר או לשיבוש אחר של מערכות מחשב; ו-(ב11) העברת נתונים כלשהם אשר נוצרו במערכת ו/או באתר ללא הסכמתה המוקדמת בכתב של טליאז.

 

  1. צדדים שלישיים

 

הינך מודע לכך שצדדים שלישיים יספקו חלק מהשירותים במסגרת חבילת השירותים, כגון רופאים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים וכיוצא באלה ("שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים"). בנוסף, ייתכן כי יופיעו באתר קישורים לשירותים ולמוצרים של צדדים שלישיים. טליאז אינה שולטת על שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים, אינה בודקת אותם בהכרח ואינה אחראית לפקח באופן כלשהו על הפעילות המתבצעת במסגרתם. הינך מודע לכך ומסכים כי טליאז לא תישא באחריות כלשהי בנוגע לשירותים ו/או למוצרים של צדדים שלישיים. טליאז לא תישא באחריות לכל פגם, אי-התאמה ו/או המלצה שגויה (או בלתי מדויקת) אשר תיגרם עקב שירותים ו/או מוצרים של צדדים שלישיים. אין לפרש קישורים לאתרי צדדים שלישיים המוצבים באתר כאישור, המלצה או העדפה על ידי טליאז לאותם אתרי צדדים שלישיים, למפעילי אותם אתרים צדדים שלישיים ו/או למוצרים והשירותים המוצגים בהם.

 

  1. קניין רוחני

 

במסגרת היחסים בין הצדדים טליאז מחזיקה, באופן בלעדי, במלוא הזכויות ביחס לבדיקה, דו"ח הבדיקה, האתר, לרבות הרכיבים, המאפיינים והדגמים של כל אחד מהם, העדכונים, השינויים, השיפורים והשדרוגים של כל אחד מהם, ועל הפיתוח העתידי של כל אחד מהם (אף אם יתבצעו על בסיס תובנות אשר תסופקנה על ידי המשתמש), הנתונים הזמינים באמצעות כל אחד מהם (למעט פרטי המשתמש) וכל יתר הזכויות, לרבות כל זכות על פטנט, סימן מסחרי, עיצוב, זכות יוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות הקשורות לאמור לעיל, בין אם הן רשומות ובין אם לאו ("סימני המסחר"). כל הזכויות כאמור שמורות לטליאז. אין בתנאי שימוש אלה דבר אשר יפורש, באופן מרומז או כדבר שבשתיקה או באופן אחר, כהענקה של רישיון או זכות לשימוש בסימני המסחר ללא הסכמה מוקדמת בכתב מטליאז, באופן ספציפי עבור כל שימוש. השימוש בסימני המסחר כחלק מקישור ו/או מאתר כלשהו אסור, אלא אם יצירת קישור כאמור אושרה על ידי טליאז מראש בכתב. כל המוניטין אשר ייווצר כתוצאה מהשימוש בסימני המסחר ישמש לטובת טליאז. אם תספק הצעות, רעיונות או משוב אחר לטליאז אודות המערכת ו/או האתר, טליאז תהיה רשאית באופן חופשי לממש את כל הזכויות במשוב כאמור ללא הגבלה ומבלי לתגמל אותך על כך. 

 

  1. חבות ושיפוי

 

7.1.    השימוש באתר ו/או במוצר ו/או בשירותים הינו באחריותך הבלעדית והמלאה. טליאז לא תישא בכל אחריות או התחייבות, מתוקף כל עילה חוקית שהיא, בגין כל נזק, הפסד, הוצאה או פגיעה, בין אם הינם ישירים או עקיפים, משניים, חריגים או תוצאתיים, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (להלן ביחד "נזקים"), הנובעים מתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, השירותים או כל חלק מהם, המוצר ו/או דו"ח הבדיקה ו/או השימוש בו, האתר ו/או המידע הנמצא בו, לרבות ללא הגבלה נזק כלשהו אשר ייגרם כתוצאה מכל כשל, שגיאה, חוסר זמינות של השירותים ו/או המוצר, אי-דיוקים, השמטות, איחור או עיכוב בביצוע פעולה כלשהי או בהעברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה אשר ייגרמו כתוצאה מווירוסים מכל סוג שהוא (לרבות נזקים למכשיר של משתמש הקצה), נתק בתקשורת, גנבה, הרס, גישה בלתי חוקית לאתר ו/או למידע שימסר על ידיך.

 

7.2.    אם ההגבלות לעיל לא תהיינה מותרות על פי חוק, האחריות הכוללת של טליאז בגין כל הנזקים, במצטבר, באשר לאתר, לחבילת הטיפולים או כל אחד מהשירותים המוזמנים ו/או שינתנו בקשר עם האתר, לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות לא תעלה על הסכום שהתקבל ממך בקשר עם חבילת הטיפולים הרלוונטית ככל שאתה המטופל, או הסכום שהתקבל בקשר למטופל הרלוונטי בקשר עם הנזקים בשנה החולפת ככל שאתה הרופא או צד שלישי אחר. 

 

7.3.    ידוע לך כי השימוש באתר מותנה בחיבור אינטרנט זמין, ואי-קיומו של חיבור אינטרנט ו/או קטיעתו של החיבור ימנעו את השימוש באתר. טליאז לא תישא בכל חבות שהיא בגין כל נזק העלול להיגרם עקב סיום השירותים ו/או זמינות האתר, לרבות עקב עבודות תחזוקה, בין אם נמסרה לך הודעה אודותיהן ובין אם לאו. הינך מבין ומסכים כי כל האחריות ו/או הסיכון באשר לאמור לעיל יחולו עליך באופן בלעדי.

 

7.4.    הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את טליאז ו/או מי מטעמה, לרבות את מנהליה, נושאי משרה בה, עובדיה, יועציה, בעלי המניות שלה ושלוחותיהם, בגין כל תביעה, דרישה ו/או הוצאה, לרבות שכר טרחת עורך דין, אשר ינבעו מכל שימוש שלך בדו"ח הבדיקה ו/או במוצר ו/או בשירותים ו/או באתר ו/או במידע הנמצא בו, ו/או כל הפרה של תנאי השימוש ו/או הפרה של החוק על ידיך.

 

  1. הדין החל, סמכות השיפוט ושונות

 

8.1.    תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם יהיו כפופים באופן בלעדי לדין הישראלי. בכל מקרה של מחלוקת באשר לתנאי השימוש, תיושב אי-ההסכמה באופן בלעדי בבתי המשפט בתל אביב-יפו, ולאף בית משפט אחר לא תינתן סמכות שיפוט עליהם. 

 

8.2.    אם וככל שייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי של תנאי השימוש מנוגדת לחוק, לא יהיה בכך כדי לבטל את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או חלק מהוראות כאמור אשר לא בוטלו ו/או צומצמו על ידי בית המשפט כאמור.

 

8.3.    טליאז תהיה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי השימוש לכל צד שלישי על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש למסור לך כל הודעה.

8.4.    לא מתקיימים כל יחסי שותפות, סוכנות או מיזם משותף בין טליאז לבינך. 

8.5.    בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או ככל שהינך זקוק לתמיכה בתפעול האתר (לרבות דיווח על תקלות) ו/או בקבלת השירותים המוצעים בו, ניתן לפנות לטליאז בכתובת הדוא"ל: [email protected], וטליאז תעשה כמיטב יכולתה להשיב לך בהקדם האפשרי.